Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van beschermingsbewind. Doel van deze bewindvoering is het scheppen van overzicht in de financiële situatie, die door ziekte, handicap, hoge leeftijd, verslaving, schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin een klant zich kan bevinden is ontstaan. Daarnaast is het de taak van de bewindvoerder om inkomsten en uitgaven van de klant te optimaliseren. De bewindvoerder heeft altijd te maken met een betrokkene die handelingsbekwaam is. 

Personen die moeite hebben om hun financiële zaken te regelen, kunnen contact opnemen met ADvice – Bewindvoering ten behoeve van beschermingsbewind. Dit kunt u zelf doen maar ook een familielid kan dit voor u doen, een (eventuele) hulpverlener dan wel zorginstellingen. Aanmelding kan telefonisch, schriftelijk per brief of per mail

Duidelijke uitleg

Wat is bewind? Wat doet een bewindvoerder? En waarin verschilt een professionele bewindvoerder van een niet-professionele bewindvoerder? En wat doet u met een klacht over een bewindvoerder? 

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De persoon van wie het bezit onder bewind staat, heet de betrokkene. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet alleen beslissen over zijn geld, auto en woning. 

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

Welke stappen we ondernemen treft u onderstaand

Communicatie daar draait het om

Stappenplan

ADvice – Bewindvoering zal allereerst kosteloos een kennismakingsgesprek inplannen om haar klant(en) te leren kennen en de situatie te bespreken en te inventariseren. Na dit kennismakingsgesprek zal ADvice – Bewindvoering de klanten een week bedenktijd geven om zo een juiste keuze te kunnen maken. Er wordt echter alvast een intakegesprek ingepland bij de klant thuis, op kantoor van de (zorg)instelling of een ander desgewenst locatie.

Nadat de klant een week bedenktijd heeft gehad zal het intake gesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek komen allerlei onderwerpen aan bod: probleemstelling, hulpvraag, mogelijkheden van hulp, bewindvoering, tarieven en de procedures. Hiervoor wordt voor ieder een persoonlijk Plan van Aanpak opgesteld. Met de klant wordt tijdens de intake de verschillende taken van de bewindvoerder besproken. De bewindvoerder is eindverantwoordelijke voor deze werkzaamheden.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden

– Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan) en deze regelmatig evalueren

– Het beheren van het inkomen en het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan. Als doorbetaling niet lukt hierover contact opnemen met cliënt. Hierbij hoort onder andere het openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt

– Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering. Hierbij hoort ook de postverwerking en het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan cliënt

– Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliënt te optimaliseren

– Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen

– Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en andere indien van toepassing

– Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen

– Informeren en adviseren bij juridische zaken

– Reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen

– Regelmatig contact hebben klant(en). Dit kan onder andere binnen de gestelde spreekuren

– Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )

– In beperkte mate naar zitting kantonrechter

– Doen van rekening en verantwoording aan de rechtbank

– 5-jaarlijkse evaluatie

Ook worden de verwachtingen van de klant ten op zichtte van de bewindvoerder besproken. Deze staan beschreven in de Spelregels van ADvice – Bewindvoering én in het Intakeformulier. De Spelregels kunt u hier terugvinden

Mocht tijdens de intake blijken dat alle partijen akkoord gaan met de onderbewindstelling, dan kan de Bereidheidsverklaring, verzoek tot onderbewindstelling, (evt) Akkoordverklaring, Motivering onderbewindstelling, Plan van Aanpak, Aanvullend Plan van Aanpak (bij problematische schulden) opgesteld worden.

Aanvraag & benoeming Rechtbank

Alle ingevulde en ondertekende formulieren worden tezamen met en een kopie legitimatiebewijs van de klant, door de bewindvoerder verstuurd naar de Rechtbank. De kantonrechter zal de aanvraag beoordelen.

Is de benoeming rond, dan zal de bewindvoerder de financiële administratie overnemen. Alle instellingen, schuldeisers en andere partijen waar de desbetreffende klant mee te maken heeft worden aangeschreven en geïnformeerd over de bewindvoering. De inventarisatie en stabilisatie periode begint. Tevens wordt verzocht de verder correspondentie te richten aan het postbusadres van ADvice – Bewindvoering. Ook wordt voor de klant een beheer- en leefgeldrekening geopend bij de ING bank en eventuele eigen rekeningen opgeheven.

Zodra alle partijen hebben gereageerd (en het inkomen bij ADvice – Bewindvoering binnen komt) wordt voor de klant een (tijdelijk) budgetoverzicht gemaakt. Hierin zal overzichtelijk komen te staan wat alle inkomsten en uitgaven zijn. Tevens zal de hoogte van het weekgeld en de mogelijkheid tot sparen hierin worden opgenomen. Daarnaast zal in de stabilisatie periode worden onderzocht of er een beroep kan worden gedaan op bijzondere bijstand en participatiefondsen van de desbetreffende gemeente.

 

Tijdens de inventarisatie wordt nagegaan of een klant beschikt over een zorgverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (AVP), aangezien deze verzekeringen een verplicht karakter hebben binnen het budget van een klant. Mocht dit niet geval zijn dan zullen deze verzekeringen zo snel mogelijk, namens de klant, worden afgesloten. Ook wordt gecontroleerd of eventuele toeslagen zijn aangevraagd.

 

Verder is het noodzakelijk om aangifte inkomensbelasting / premie volksverzekering te doen, aangezien dit verplicht is en vaak in belang van de klant.

 

Alle bovengenoemde zaken zijn nodig om een juiste boedelbeschrijving te generen en een juiste administratieve start te maken in de bewindvoeringsperiode.

Binnen twee maanden, tenzij door omstandigheden niet mogelijk, wordt na aanvang van de onderbewindstelling door de bewindvoerder deze begroting dan wel boedelbeschrijving opgesteld, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de klant.

Drie maanden na de ingangsdatum van het bewind dient de bewindvoerder de startsituatie

van het bewind middels de boedelbeschrijving, aan te leveren. Tevens wordt voor elke cliënt een plan van aanpak opgesteld, deze wordt tegelijkertijd met de boedelbeschrijving naar de rechtbank

verstuurd. Samen met de klant worde de boedelbeschrijving doorgenomen. De klant ontvangt een kopie van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak en tekent voor akkoord.

Bewindvoerder verstrekt klant wekelijks of maandelijks leefgeld of zakgeld op een daartoe bestemde leefgeldrekening. Bovenstaande staat vastgelegd in het Plan van Aanpak.

Inkomsten en uitgaven

De klant draagt zorg voor tijdige informatieverstrekking betreffende de aard en herkomst van zijn inkomsten en eventuele verhuizing aan de bewindvoerder. De klant dient zelf voor zijn inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit uitkering.

De bewindvoerder verricht de uitgaven overeenkomstig de opgestelde begroting. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen en overige vaste lasten.

Schulden

Bij aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van de klant. Hij stelt de schuldeisers schriftelijk op de hoogte van de onderbewindstelling. De bewindvoerder zet zich in om met de schuldeisers een regeling te treffen. Mocht blijken dat het niet mogelijk is om met de schuldeisers tot een akkoord te komen neemt de bewindvoerder het initiatief om een minnelijk traject schuldsanering (MSNP) op te starten, rekening houdend met het feit of er justitiële en/of fraude zaken spelen.

Mocht het minnelijk traject schuldsanering worden afgewezen neemt de bewindvoerder, indien mogelijk, het initiatief om het  wettelijk traject wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op te starten.

Zodra alle zaken tot ieders tevredenheid zijn geregeld, zal de bewindvoerder een aantal keren per kwartaal de klant te bezoeken dan wel telefonisch te spreken naast de vragen die klanten heeft voor bewindvoerder. ADvice Bewindvoering vind het belangrijkd dat de klant en zijn omgeving tevreden is over de gang van zaken, waarbij een goed persoonlijk contact belangrijk is.

ADvice Bewindvoering vind het belangrijk dat er tussen de bewindvoerder en de klant een laagdrempelig en vertrouwelijk contact ontstaat voor vragen en problemen. Zo wordt er gewerkt met een systeem waarin klanten kunnen inloggen in hun eigen financiële account en kunnen inzien hoe hun financiële situatie eruit ziet. Hierdoor krijgen klanten een stukje zelfredzaamheid terug. Door zelf in te zien dat het financiële steeds beter gaat, ontstaat er op dit gebied rust. Zo kan erop andere vlakken ondersteuning geboden worden waar eventueel andere problemen zich uitten.

Het beschermingsbewind duurt in principe levenslang. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat de rechter het bewind voor een bepaalde periode uitspreekt. Dan eindigt het bewind na deze termijn.

Het bewind kan ook ophouden zodra daartoe door de bewindvoerder of de klant een verzoek indient bij de rechtbank. De kantonrechter kan dit goedkeuren. In geval van beëindiging door de klant zelf zal de kantonrechter willen weten of de klant zijn financiën weer zelf zou kunnen beheren en zal de bewindvoerder om advies vragen.

Het bewind houdt direct op zodra de klant overlijdt.

Stapt u over naar een andere bewindvoerder? Dan zorgen wij ervoor dat ons opgebouwde dossier naar uw nieuwe bewindvoerder gaat. Tot het moment van overdracht is ADvice Bewindvoering verplicht al datgene te doen wat niet zonder nadeel voor de klant kan worden uitgesteld.

De klant staat centraal waarbij het voornaamste is dat de belangen van de klant op de juiste en beste wijze worden behartigd. Belangrijk hierbij is een goede communicatie tussen beiden. De communicatie verloopt per mail, telefoon of Whatsapp. Een aantal keren per half jaar zal er met de klant face-to-face gespreken plaatsvinden. Dit kan thuis of ieder andere locatie.

Zodra alle zaken tot ieders tevredenheid zijn geregeld, zal de bewindvoerder een aantal keren per half jaar de klant te bezoeken én meerdere keren per kwartaal telefonisch contact hebben naast de vragen die klanten heeft voor bewindvoerder. Dit is samenspraak met de klant en naar behoefte. Belangrijkste is dat de klant en zijn omgeving tevreden is over de gang van zaken, waarbij een goed persoonlijk contact belangrijk is. De stand van zaken wordt samen met de klant geëvalueerd, sowieso eens per jaar.

ADvice Bewindvoering vind het belangrijk dat er tussen de bewindvoerder en de klant een laagdrempelig en vertrouwelijk contact ontstaat voor vragen en problemen. Zo wordt er gewerkt met het systeem Piekoo. Elke klant heeft een inkijkfunctionaliteit in Piekoo – Igor (beveiligd door gebruikersnaam en wachtwoord) om de totale begroting, transacties en financiële situatie 24uur per dag te bekijken. Zo kan men hun eigen financiële account inzien en kijken hoe de financiële situatie eruit ziet. Hierdoor krijgen klanten een stukje zelfredzaamheid terug. Door zelf in te zien dat het financiële steeds beter gaat, ontstaat er op dit gebied rust. Zo kan erop andere vlakken ondersteuning geboden worden waar eventueel andere problemen zich uitten.

De stand van zaken omtrent de financiële situatie wordt samen met de klant geëvalueerd, sowieso eens per jaar, dan wel vaker in samenspraak met de klant.