Spelregels

“A law is valuable, not because it is a law, but because there is right in it.”

henry ward beecher

Spelregels

'DUIDELIJKHEID' is waar wij voor staan

Wij werken graag open en transparant. In al onze uittingen en overleggen staan wij hiervoor. Weten wat er moet gebeuren, wat kan en mag. Dit betekend dus ook dat wij heel helder onze algemene voorwaarden naar u communiceren. Onderstaand treft u onze spelregels aan. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 – Onder opdrachtnemer wordt verstaan: ADvice – Bewindvoering, Postbus 98, 5580 AB Waalre. 

Kamer van Koophandel nummer 72457651.

1.2 – Onder cliënt wordt verstaan: Iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind, is gesteld en waarbij ADvice – Bewindvoering is benoemd tot bewindvoerder.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 – Deze spelregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen cliënt en opdrachtnemer.

2.2 – Opdrachtnemer is lid van de NBPB, Branchevereniging voor bewindvoerders. De gedrags- en beroepsregels van de NBPB, voor zover van toepassing, maken deel uit van de overeenkomst tussen cliënt en opdrachtnemer.

2.3 – Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement ter beschikking. Het Klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten tijdens het intakegesprek en is ook terug te vinden op www.advice-bewindvoering.nl.

 

Artikel 3. Geheimhoudingsverplichting en gegevensverstrekking

3.1 – Cliënt machtigt opdrachtnemer, middels een ondertekende volmacht, alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren.

3.2 – Gegevens van cliënt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer.

3.3 – Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

3.4 – Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk behandeld wordt.

 

Artikel 4. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan

4.1 – Werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan onder andere uit:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden
 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan) en deze regelmatig evalueren
 • Het beheren van het inkomen en het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan. Als doorbetaling niet lukt hierover contact opnemen met cliënt. Hierbij hoort onder andere het openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van client
 • Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering. Hierbij hoort ook de postverwerking en het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan client
 • Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliënt te optimaliseren
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
 • Indien van toepassing, aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en dergelijke
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • Regelmatig contact hebben klant(en). Dit kan onder andere binnen de gestelde spreekuren
 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • In beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • Doen van rekening en verantwoording aan de rechtbank
 • 5-jaarlijkse evaluatie

 

4.2 – Er wordt door opdrachtnemer geen schuldregeling gedaan indien nodig. Wel zal opdrachtnemer cliënt doorverwijzen naar de betreffende instantie en cliënt blijven begeleiden in het vervolgtraject.

4.3 – Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaardwerkzaamheden behoren en/of waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.

4.4 – De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerder/curator van het LOK en de NBPB.

 

Artikel 5. Verplichtingen client

5.1 – Cliënt geeft bij beschermingsbewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op naam zijn gesteld.

5.2 – Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct aan opdrachtnemer mede te delen.

5.3 – Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. Een beschermingsbewind maakt cliënt niet handelingsonbekwaam.

5.4 – Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening.

5.5 – De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliënt dan wel de flankerende hulpverlener een budgetoverzicht op. De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis.

5.6 – Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het overzicht dient in ieder geval bij voorrang de betaling van  de primaire vaste lasten, de noodzakelijke verzekeringen  en de kosten van de opdrachtnemer  te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

5.7 – Indien de opdrachtnemer en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit.

5.8 – Cliënt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties waar cliënt betrekking mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

5.9 – Cliënt zal opdrachtgever ten aller tijden op een respectvolle wijze bejegenen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 – Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

6.2 – Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten /producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

6.3 – Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door cliënt schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming.

  

Artikel 7. Kosten beschermingsbewind

7.1 – Het Landelijk Overleg (LOK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewinden gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De op dat moment vastgestelde tarieven worden door ADvice – Bewindvoering gehanteerd. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst die tijdens het intake-gesprek met cliënt worden besproken. 

7.2 – Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht voor een door het LOK vastgesteld uurtarief. Cliënt zal van te voren worden ingelicht indien er bijkomende werkzaamheden zijn. Voor de bijkomende werkzaamheden zal de opdrachtnemer eerst toestemming vragen aan de rechtbank.

7.3 – Indien de opdrachtgever een inkomen rond bijstandsniveau heeft zal voor de kosten van bewindvoering bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente waar de opdrachtgever woonachtig is.

7.4 – De bewindvoerderskosten zullen elke eerste van de maand van de beheerrekening van opdrachtgever worden afgeschreven.

  

Artikel 8. Bankrekeningen

8.1- Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een beheer- en een leefgeldrekening openen bij de ING bank op naam van de cliënt.

8.2 – Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer middels de beheerrekening. Het vrij te besteden leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op de leefgeldrekening. Het bedrag wordt bepaald in het budgetplan.

8.3 – Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen en regels zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummers bij ING.

8.4 – Beheerkosten van de rekeningnummers komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 9. Systeem

9.1 – Gegevens worden verwerkt in software van Piekoo. Cliënten kunnen ook toegang hebben tot deze gegevens middels het inloggen via een beveiligde gedeelte op onze website. Met Piekoo is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 10. Klachtenreglement

10.1- Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerst instantie gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde Klachtenreglement.

10.2 – Het Klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten na het intakegesprek en is ook terug te vinden op www.advice-bewindvoering.nl.

Artikel 11. Opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder

11.1 – Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging bewindvoerder.

 

Artikel 12. Bereikbaarheid

12.1 – Opdrachtnemer is op de volgende tijdstippen telefonisch bereikbaar via 06-38130962: 

Maandag van 08.30 tot 14.00

Dinsdag van 14.00 tot 17.00

Donderdag van 08.30 tot 14.00

Vrijdag van 08.30 tot 17.00

Het is mogelijk dat u niet direct te woord gestaan kunt worden. Er kan dan een boodschap ingesproken worden. Daarnaast kunt u 24 uur per dag mailen naar info@advice-bewindvoering.nl. Wij streven erna nog dezelfde dag in contact te komen, dan wel op mails te reageren.

 

Artikel 13. Wijzigingen of aanvullingen van de spelregels

13.1 – De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de ze spelregels te wijzigen. Cliënt stellen wij hiervan schriftelijk op de hoogte.

13.2 – Indien cliënt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient cliënt dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging.

13.3 – Deze Spelregels treden in werking op 01-01-2019  en geldt tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden.