Spelregels

“A law is valuable, not because it is a law, but because there is right in it.”

henry ward beecher

Spelregels

'DUIDELIJKHEID' is waar wij voor staan

Wij werken graag open en transparant. In al onze uittingen en overleggen staan wij hiervoor. Weten wat er moet gebeuren, wat kan en mag. Dit betekend dus ook dat wij heel helder onze algemene voorwaarden naar u communiceren. Onderstaand treft u onze spelregels aan. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1
Onder opdrachtnemer wordt verstaan: ADvice – Bewindvoering, postbus 98, 5580 AB Waalre. Kamer van Koophandel nummer 72457651.

1.2
Onder cliënt wordt verstaan: Iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind, is gesteld en waarbij ADvice – Bewindvoering is benoemd tot bewindvoerder.

Artikel 2. Algemeen

2.1
Deze spelregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen cliënt en opdrachtnemer.

2.2
Opdrachtnemer is lid van de NBBI, Branchevereniging voor bewindvoerders. De gedrags- en beroepsregels van de NBBI, voor zover van toepassing, maken deel uit van de overeenkomst.

2.3
Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement ter beschikking. Het Klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten tijdens het intakegesprek en is ook terug te vinden op www.advice-bewindvoering.nl.

Artikel 3. Geheimhoudingsverplichting en gegevensverstrekking

3.1
Cliënt machtigt opdrachtnemer, middels een ondertekende volmacht, alle relevante werkzaamheden voorvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren.

3.2
Gegevens van cliënt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer.

3.3
Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.

3.4
Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Artikel 4. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan

4.1 Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden

– Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan) en deze regelmatig evalueren

– Het beheren van het inkomen en het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan. Als doorbetaling niet lukt hierover contact opnemen met cliënt. Hierbij hoort onder andere het openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt

– Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering. Hierbij hoort ook de postverwerking en het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan cliënt

– Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliënt te optimaliseren

– Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen

– Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en andere indien van toepassing

– Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen

– Informeren en adviseren bij juridische zaken

– Reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen

-Regelmatig contact hebben klant(en). Dit kan onder andere binnen de gestelde  spreekuren

– Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )

– In beperkte mate naar zitting kantonrechter

– Doen van rekening en verantwoording aan de rechtbank

-5-jaarlijkse evaluatie

4.2
Er wordt door opdrachtnemer geen schuldregeling gedaan indien nodig. Wel zal opdrachtnemer cliënt doorverwijzen naar de betreffende instantie en cliënt blijven begeleiden in het vervolgtraject.

4.3
Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaardwerkzaamheden behoren en/of waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.

4.4
De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerder/curator van het LOK en de NBBI.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt

5.1
Cliënt geeft bij beschermingsbewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op naam zijn gesteld.

5.2
Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct aan opdrachtnemer mede te delen.

5.3
Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. Een beschermingsbewind maakt cliënt niet handelingsonbekwaam.

5.4
Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening.

5.5
De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliënt dan wel de flankerende hulpverlener een budgetoverzicht op. De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis.

5.6
Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het overzicht dient in ieder geval bij voorrang de betaling van  de primaire vaste lasten, de noodzakelijke verzekeringen  en de kosten van de opdrachtnemer  te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

5.7
Indien de opdrachtnemer en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit.

5.8
Cliënt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties waar cliënt betrekking mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

5.9
Client zal opdrachtnemer ten alle tijden op een respectvolle wijze bejegenen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1
Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

6.2
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten /producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

6.3
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door cliënt schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming .

Artikel 7 Kosten beschermingsbewind

7.1

Het Landelijk Overleg (LOK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewinden gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De op dat moment vastgestelde tarieven worden door ADvice – Juridische Dienstverlening & Inkomensbeheer gehanteerd. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst die tijdens het intakegesprek met cliënt worden besproken.

7.2
Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht voor een door het LOK vastgesteld uurtarief. Cliënt zal van te voren worden ingelicht indien er bijkomende werkzaamheden zijn. Voor de bijkomende werkzaamheden zal de opdrachtnemer eerst toestemming vragen aan de rechtbank.

7.3
Indien de opdrachtgever een inkomen rond bijstandsniveau heeft zal voor de kosten van bewindvoering bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente waar de opdrachtgever woonachtig is.

7.4
De bewindvoerderskosten zullen elke eerste van de maand van de beheerrekening van opdrachtgever worden afgeschreven voor de werkzaamheden in de desbetreffende maand.

Artikel 8. Bankrekeningen

8.1
Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een beheer- en een leefgeldrekening openen bij de ING bank en/of ABN Amro op naam van de cliënt.

8.2
Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer middels de beheerrekening. Het vrij te besteden leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op de leefgeldrekening. Het bedrag wordt bepaald in het budgetplan.

8.3
Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen en regels zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummers bij de ING Bank en/of ABN Amro.

8.4
Beheerkosten van de rekeningnummers komen voor rekening van cliënt.

Artikel 9. Systeem

9.
Gegevens worden verwerkt in software van On View. Cliënten kunnen ook toegang hebben tot deze gegevens middels het inloggen via een beveiligde gedeelte op onze website. Met On View is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 10. Klachtenreglement

10.1
Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerst instantie gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde Klachtenreglement.

10.2
Het Klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten na het intakegesprek en is ook terug te vinden op www.advice-bewindvoering.nl.

Artikel 11. Opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder

11.1
Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan schriftelijk worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging bewindvoerder.

Artikel 12. Bereikbaarheid

  1. Opdrachtnemer is op de volgende tijdstippen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 38 13 09 62

Maandag van 09.00u tot 12.00u
Dinsdag van 09.00u tot 12.00u
Woensdag van 09.00u tot 12.00u
Donderdag van 09.00u tot 12.00u

Opdrachtnemer is op de volgende tijdstippen via whatsapp bereikbaar op telefoonnummer 06 38 13 09 62

Maandag van 13.00u 16.00u
Dinsdag van 13.00u 16.00u
Woensdag van 13.00u tot 16.00u
Donderdag van 13.00u 16.00u

Het is mogelijk dat u niet direct te woord gestaan kunt worden of dat er direct een whatsappbericht teruggestuurd wordt. Er kan dan een boodschap ingesproken worden op de voicemail en op een whatsappbericht wordt binnen de gestelde tijden gereageerd. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om dezelfde dag terug te bellen, dan zal dit de eerst volgende dag zijn waarop ik bereikbaar ben.

Als er buiten de bovengenoemde tijden contact wordt opgenomen, dan zal ik ernaar streven om de eerst volgende bereikbare dag in contact te komen, dan wel te reageren.

Daarnaast kunnen klanten 24 uur per dag mailen naar info@advice-bewindvoering.nl. Ik streef erna om uiterlijk binnen twee werkdagen in contact te komen, dan wel op mails te reageren.

Artikel 13. Wijzigingen of aanvullingen van de spelregels

13.1
De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de ze spelregels te wijzigen. Cliënt stellen wij hiervan schriftelijk op de hoogte.

13.2
Indien cliënt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient cliënt dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging.

13.3
Deze Spelregels treden in werking op 01-01-2019  en gelden tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden. Wijziging 01-11-2021 in verband met telefoontijden. Wijziging 01-04-2023 in verband met telefoontijden.